Công văn 1707 TCT/NV2 hoàn thuế GTGT

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1707 TCT/NV2
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 215 CT-TQD ngày 20/2/2003 của Cục thuế tỉnh Thái Bình về việc hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1 mục III phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu cũng là cơ sở để thực hiện khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào. Do đó, trường hợp Công ty vật tư tổng hợp Thái Bình nộp thừa thuế GTGT khâu nhập khẩu cho cơ quan hải quan do chuyển tiền nộp thuế 2 lần  cho một lô hàng, nếu Công ty có số thuế GTGT đầu vào lớn hơn đầu ra, đủ điều kiện  và thuộc đối tượng hoàn thuế thì cục thuế tỉnh Thái Bình xử lí hoàn thuế cho Công ty theo quy định (số thuế được hoàn bao gồm cả thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa không được cơ quan hải quan hoàn).

Tổng cục thuế thông báo để cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Công văn 3777/TCT-KK hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn