Công văn 1733/UB-CNN trình đề án cổ phần hóa Công ty may Sài Gòn 2

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1733/UB-CNN
Về việc trình đề án cổ phần hóa Công ty may Sài Gòn 2.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2001 

 


Kính gởi  : Thủ tướng Chính phủ.

Công ty may Sài Gòn 2 thuộc Sở Công nghiệp thành phố đã hoàn chỉnh đề án cổ phần . ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại cuộc họp ngày 02/5/2001 thông qua đề án và công bố giá trị doanh nghiệp của Công ty may Sài Gòn 2 theo quyết định số_________/QĐ-UB ngày /5/2001 như sau :

Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp : 31/12/1999

Giá trị theo sổ sách của doanh nghiệp : 43.396.692.396đ

Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 47.700.619.664đ

Giá trị theo sổ sách phần vốn Nhà nước tại DN : 19.964.781.851đ

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN : 24.268.709.119đ

Tài sản không đưa vào cổ phần hóa :

Tài sản không cần dùng : không có

Tài sản chờ thanh lý : 503.162.024 đồng

Đề án cổ phần hóa của Công ty may Sài Gòn 2 đã được hoàn chỉnh với nội dung chính sau :

1- Tên doanh nghiệp :

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 ;

Tên giao dịch quốc tế : Saigon 2 Garment Joint - Stock Company ;

Tên viết tắt : SAIGON 2 ;

Trụ sở chính : 15 Trần Triệu Luật-quận Tân Bình TP/Hồ Chí Minh.

2- Ngành nghề kinh doanh :

- Sản xuất các sản phẩm dệt, may, thêu, đan, tiểu thủ công nghiệp.

- Xuất nhập khẩu trực tiếp thiết bị, phụ tùng, vật tư nguyên phụ liệu dệt, may, thêu, đan, tiểu thủ công nghiệp.

- Kinh doanh các sản phẩm dệt, may, thêu, đan, phụ tùng thiết bị, dệt, may, thêu, đan, tiểu thủ công nghiệp.

- Kinh doanh các dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, cho thuê thiết bị nhà xưởng.

3- Vốn điều lệ : 18.000.000.000 đồng

Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần do Nhà nước giữ

sở hữu 10% vốn điều lệ : 1.800.000.000 đồng

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông CB-CNV

90% vốn điều lệ : 16.200.000.000 đồng

4- Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho

người lao động trong doanh nghiệp : 153.584 cổ phần

Phần giá trị được ưu đãi : 4.607.520.000 đồng

Giá trị ưu đãi trừ trong vốn Nhà nước phù hợp trong mức quy định cho phép 20% của giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

5- Khoản sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN thành phố :

ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhất trí với phương án đào tạo và đào tạo lại cho người lao động khi doanh nghiệp chuyển sang Công ty cổ phần của Công ty may Sài Gòn 2 với kinh phí 621.780.000 đồng đã được Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh thẩm định tại tờ trình số 922/LĐTBXH ngày 09/5/2001.

Do giá trị thực tế phần vốn Nhà nước của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa trên 10 tỷ đồng, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt chuyển thể doanh nghiệp Nhà nước Công ty may Sài Gòn 2 thành Công ty cổ phần may Sài Gòn 2. Thành phố sẽ hướng dẫn triển khai các bước tiếp theo của quy trình cổ phần hóa để doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động.

(Đề án của Công ty may Sài Gòn 2 được gửi kèm công văn này)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- BCĐ ĐM & PTDN/TW
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- TT/TU, TT/UBND thành phố
- TT/BĐM-QLDN.TP
- Sở CN, Cty may Sài Gòn 2
- VPUB : CVP, PVP/KT, CNN
- Lưu (CNN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 TRẦN NGỌC CÔN
 

 

Công văn 1918TCT/NV2 cách xác định vốn chủ sở hữu