Công văn 1758/VPCP-KTTH cơ chế, chính sách phát triển đồng bộ vận tải và dịch vụ kỹ thuật ô tô

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1758/VPCP-KTTH
V/v ban hành cơ chế, chính sách phát triển đồng bộ vận tải và dịch vụ kỹ thuật ô tô

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 1606/BGTVT-VT ngày 18 tháng 03 năm 2008 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành cơ chế, chính sách thực hiện Đề án phát triển đồng bộ vận tải và dịch vụ kỹ thuật ôtô của Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam.

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 188/TB-VPCP ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ, kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để hoàn thiện các thủ tục trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Công văn 412/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục 02 Dự án do UNDP tài trợ