Công văn 1768/VPCP-QHQT Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tiếp nhận 01 xe chỉ huy phòng cháy chữa cháy

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1768/VPCP-QHQT
V/v Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tiếp nhận 01 xe chỉ huy phòng cháy chữa cháy

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2915/BTC-TCĐN ngày 14 tháng 3 năm 2008); của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (công văn số 567/UBND-NC ngày 22 tháng 02 năm 2008) về việc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tiếp nhận 01 xe chỉ huy phòng cháy chữa cháy theo quy chế viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tiếp nhận 01 xe chỉ huy phòng cháy chữa cháy theo quy chế viện trợ phi chính phủ nước ngoài, do tỉnh Val D'oise, Cộng hòa Pháp viện trợ để phục vụ cho công tác phòng cháy và chữa cháy của tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo đơn vị thụ hưởng tiếp nhận kiểm tra chất lượng xe trước khi đưa vào sử dụng và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Công văn 1758/VPCP-KTTH cơ chế, chính sách phát triển đồng bộ vận tải và dịch vụ kỹ thuật ô tô