Công văn 177/BXD-KTXD Hướng dẫn tính toán chi phí tư vấn, chi phí QLDA

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 177/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn tính toán chi phí tư vấn, chi phí QLDA

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý phát triển Khu Đô thị mới tỉnh Đăk Nông

Trả lời Văn bản số 129/CV-BQL ngày 13/8/2008 của Ban quản lý phát triển Khu Đô thị mới tỉnh Đăk Nông đề nghị hướng dẫn tính toán chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Đối với dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ, thì chi phí cho công việc thiết kế và các công việc tư vấn xác định theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD và Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Đối với dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ, thì chi phí cho công việc thiết kế và các công việc tư vấn xác định theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD và Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3. Đối với dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, thì chi phí cho công việc thiết kế và các công việc tư vấn sử dụng công bố của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 để xác định.

Theo hướng dẫn tại các Quyết định này, thì chi phí thiết kế được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán hạng mục công trình được duyệt (trường hợp tính theo hạng mục công trình thì chi phí thiết kế tính theo định mức quy định và điều chỉnh với hệ số k = 0,9). Chi phí giám sát thi công xây dựng, chi phí giám sát lắp đặt thiết bị được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng, chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt. Chi phí lập dự án đầu tư (hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi) được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Chi tiết áp dụng định mức để xác định dự toán các chi phí tư vấn được thực hiện theo hướng dẫn tại các Quyết định và văn bản nêu trên. Việc thanh toán, quyết toán các hợp đồng tư vấn thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được ký kết giữa các bên và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

Ban quản lý phát triển Khu Đô thị mới tỉnh Đăk Nông căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Công văn 2680/LĐTBXH-TL hế độ trả lương trong cty NN