Công văn 178/BXD-KTXD Chi phí tư vấn giám sát do chủ đầu tư thực hiện

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 178/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn giám sát do chủ đầu tư thực hiện.

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 459/SGTVT ngày 14/8/2008 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên về chi phí tư vấn giám sát do chủ đầu tư tự thực hiện, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực theo qui định để thực hiện công tác tư vấn giám sát thì chi phí tư vấn giám sát được xác định theo tỷ lệ qui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. Trường hợp Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên (chủ đầu tư) sử dụng bộ máy chuyên môn đủ điều kiện năng lực thực hiện kiêm nhiệm công tác tư vấn giám sát thì Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên căn cứ nội dung công việc để lập dự toán chi phí làm căn cứ thanh toán theo qui định hiện hành nhưng không vượt định mức chi phí theo qui định.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Công văn 1849/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 09/2008/TT-BXD và VB 1551/BXD-KTXD thực hiện bù giá