Công văn 1780 TC/CST quyết toán thuế theo chính sách ưu đãi thuế xe máy, động cơ xe máy 2002

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1780 TC/CST
V/v  quyết toán thuế theo chính sách ưu đãi thuế đối với xe máy, động cơ xe máy năm 2002

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong quá trình thực hiện quyết toán thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2002 đối với xe máy và động cơ xe máy, một số doanh nghiệp và Cục thuế có công văn đề nghị hướng dẫn rõ về thời Điểm áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi và cách tính tỷ lệ nội địa hoá đối với phần gia công thêm; Tiếp theo công văn số 9199 TC/CST ngày 4 tháng 9 năm 2003, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Thời Điểm áp dụng chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá:

- Đối với bộ linh kiện máy nhập khẩu: thời Điểm áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2002 đối với xe hai bánh gắn máy là thời Điểm Thông báo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá đối với sản xuất xe máy có hiệu lực thi hành (kể cả trường hợp Thông báo thuế suất thuế nhập khẩu tạm áp dụng là 60%). Đối với số bộ linh kiện xe máy nhập khẩu trước thời Điểm thông báo của Bộ trưởng Bộ Tài chính phải áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu tại thời Điểm nhập khẩu.

- Đối với bộ linh kiện động cơ xe máy nhập khẩu: Thời Điểm áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá đối với bộ linh kiện động cơ nhập khẩu được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2002 nếu đảm bảo đủ các Điều kiện: Đủ Điều kiện thực hiện chính sách ưu đãi thuế theo quy định, có đăng ký (công văn) thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với động cơ xe hai bánh gắn máy ký trước ngày 1 tháng 1 năm 2002; Được Bộ Tài chính  Thông báo áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với sản xuất động cơ xe hai bánh gắn máy trong năm 2002; Danh Mục chi Tiết bộ linh kiện động cơ xe hai bánh gắn máy thực tế nhập khẩu đúng hoặc ít hơn so với hồ sơ đăng ký gửi Bộ Tài chính. Trường hợp Bản đăng ký (công văn) thực hiện chính sách ưu đãi thuế ký từ ngày 1 tháng 1 năm 2002 nhưng đáp ứng đủ các Điều kiện còn lại thì thời gian áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đĩa theo tỷ lệ nội hoá đối với bộ linh kiện động cơ xe máy nhập khẩu là sau 15 ngày (tình theo lịch) kể từ ngày doanh nghiệp ký Bản đăng ký (công văn) thực hiện chính sách ưu đãi thuế. Số lượng bộ linh kiện động cơ xe máy được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá theo các thời Điểm nêu trên phải trong số lượng Bộ Tài chính thông báo.

2. Tỷ lệ nội địa hoá đối với phần gia công thêm:

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bán thành phẩm, chi Tiết, bộ phận, phụ tùng, sau đó thực hiện gia công thê một số công đoạn để thành sản phẩm hoàn chỉnh thì phần giá trị gia công thêm được tính giá trị nội địa hoá.

Phần giá trị gia công thêm được xác định bằng cách:

Cách 1: doanh nghiệp tự kê khai theo quy định tại Điểm 4, Mục IV, Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20 tháng 11 năm 2001 của Liên Bộ Tài chính - Công nghiệp - Tổng cục Hải quan.

Cách 2: lấy giá bán (giá hoá đơn) của xe máy nguyên chiếc trên thị trường nội địa nhân (x) với tỷ lệ nội địa hoá của chi Tiết được quy định tại các phụ lục 2,3,4,5,6 Thông tư liên tịch số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20 tháng 11 năm 2001 của liên Bộ Tài chính - Công nghiệp - Tổng cục Hải quan và Thông tư liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC-BCN ngày 4 tháng 6 năm 2002 của liên Bộ Tài chính - Công nghiệp để xác định giá bán của linh kiện, chi Tiết... hoàn chỉnh sau đó trừ (-) đi phần giá trị nhập khẩu để tính phần giá trị gia công tăng thêm.

Cách 3: Lấy giá nhập khẩu của sản phẩm hoàn chỉnh hoặc giá thành thực tế của sản phẩm hoàn chỉnh trừ đi (-) giá trị nhập khẩu bán thành phẩm.

Việc xác định mức nội địa hoá đối với phần gia công thêm được ưu tiên thực hiện lần lượt theo thứ tự từ cách 1 đến cách 3 và dừng lại ở cách có đủ số liệu để xác định.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Công văn 493/LĐTBXH-TL thực hiện chế độ phụ cấp khu vực