Công văn 1780/TCT-DNK tính thuế Gía trị gia tăng doanh thu ký quỹ vỏ bình gas

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1780/TCT-DNK
V/v :Tính thuế GTGT đối với doanh thu ký quỹ vỏ bình gas

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gủi:

- Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại - Dịch Vụ Sản Xuất Hồng Mộc
(Địa chỉ: 59/2A Nam Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 77/HM-CV/07-06 ngày 14/3/2007 của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hồng Mộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc tính thuế GTGT đối với vỏ bình gas: Căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 7640TC/TCT ngày 21/6/2005 của Bộ Tài chính về việc thuế GTGT và hạch toán chi phí đối với vỏ bình gas thì trường hợp vỏ bình gas của Doanh nghiệp giao cho khách hàng sử dụng có thu tiền đặt cọc, khi phân bổ chi phí đối với vỏ bình gas, Doanh nghiệp phải kết chuyển tiền đặt cọc đã thu theo tỷ lệ tương ứng với chi phí phân bổ vỏ bình gas vào doanh thu để tính kết quả kinh doanh, khoản doanh thu này không phải tính thuế GTGT.

Nếu bán vỏ bình gas cho người sử dụng phải lập hoá đơn và tính thuế GTGT như hàng hoá bán ra.

Đề nghị Doanh nghiệp tư nhân Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hồng Mộc cùng Đội kiểm tra xác định lại số thuế GTGT phải nộp qua các năm theo nội dung hướng dẫn trên. Trên cơ sở số liệu đã được điều chỉnh DNTN TM-DV-SX Hồng Mộc đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét giải quyết về thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Doanh nghiệp tư nhân Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hồng Mộc biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 2510/TCHQ-KTTT ân hạn nộp thuế