Công văn 1781/TCT-ĐTNN miễn giảm thuế TNDN

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1781/TCT-ĐTNN
V/v: Miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 2340/CT-TTHT ngày 13/11/2006 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Công ty TNHH Washi Washi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 3, Mục I, Phần H của Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính thì: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian còn lại.

Căn cứ quy định trên thì trường hợp của Công ty TNHH Washi Washi được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi theo quy định tại Điểm 5.1.1 áp dụng đối với dự án thực hiện tại Khu công nghiệp cho thời gian ưu đãi còn lại và được miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại Điểm 6.1.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính. Hết thời gian ưu đãi chuyển sang áp dụng thuế suất 25% cho hết thời hạn dự án.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 1780/TCT-DNK tính thuế Gía trị gia tăng doanh thu ký quỹ vỏ bình gas