Công văn 1804/VPCP-KTTH yêu cầu cử người tham gia Tổ Biên tập Chiến lược

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1804/VPCP-KTTH
V/v yêu cầu cử người tham gia Tổ Biên tập Chiến lược

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- Tổng cục Thống kê.

 

Để có căn cứ trình Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định danh sách các đồng chí tham gia Tổ Biên tập giúp việc Tiểu Ban tổng kết thực hiện Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010) và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011-2020), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Mỗi cơ quan cử một đồng chí lãnh đạo tham gia Tổ biên tập và gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 3 năm 2008 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- Bộ KT&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ TCCB;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 33

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Công văn 4592/TCT-HT chính sách thuế hoa hồng môi giới xuất khẩu gạo