Công văn 1809/TCT-PCCS xuất hoá đơn Giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1809/TCT-PCCS
V/v :Xuất hoá đơn GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Công Ty Cổ Phần Mạng Thanh Toán Vina
(Địa chỉ: Phòng 2, Tầng 10,Toà nhà Harec, Số 4A Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình)

 

Trả lời công văn số 1203/CV-PN ngày 12/03/2007 của Công ty cổ phần mạng thanh toán Vina về xuất hoá đơn GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, mục VI, phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2003 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng quản lý hoá đơn có dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định.”

Tại điểm 5.6, mục IV, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “5.6/ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng… ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất trả hàng từ đơn vị hạch toán phụ thuộc về cơ sở kinh doanh; xuất hàng hoá cho các cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

- Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau.

- Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ đối với hàng hoá điều chuyển nội bộ; sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Cơ sở hạch toán phụ thuộc, cơ sở nhận làm đại lý khi bán hàng hoá dưới các hình thức phải lập hoá đơn theo quy định, đồng thời lập Bảng kê hàng hoá bán ra (theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) gửi về cơ sở có hàng hoá điều chuyển đến hoặc hàng hoá gửi bán đại lý để các cơ sở này lập hoá đơn GTGT cho hàng hoá thực tế tiêu thụ. Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hoá bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hoá bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hoá bán ra theo từng nhóm thuế suất.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì trường hợp Công ty cổ phần mạng thanh toán Vina bán hàng qua mạng trực tuyến cho các đại lý của công ty với khối lượng giao dịch lớn. Để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các đại lý có ký hợp đồng với Công ty với khối lượng giao dịch lớn được phép lập bảng kê chi tiết giao dịch (theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính) có xác nhận của hai bên cho 05 ngày hoặc 10 ngày một lần gửi về Công ty lập hoá đơn GTGT cho hàng hoá thực tế tiêu thụ. Bảng kê chi tiết có thể lập tối đa cho 10 ngày, đại lý và Công ty cổ phần mạng thanh toán Vina phải đối chiếu, ký xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung ghi trên bảng kê chi tiết làm cơ sở để lập hoá đơn GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phần mạng thanh toán Vina được biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 3402/TM-QLTT báo cáo 3 năm thực hiện CT 08/1999/CT-TTg