Công văn 1822/BXD-VLXD Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng Kèn Cò Phạt, xã Liên Hợp, h Quỳ Hợp và lèn Kẻ Bút, xã Tân Xuân và Giai Xuân, h Tân Kỳ, t Nghệ An

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1822/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại Kèn Cò Phạt, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp và lèn Kẻ Bút, xã Tân Xuân và Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4958/UBND-TN ngày 06/8/2008, công văn số 4911/UBND-ĐC ngày 05/8/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Nghệ An về việc thăm dò đá vôi trắng tại 02 khu vực như sau:

1. Khu vực xin thăm dò đá vôi trắng có diện tích 13,51 ha tại Kèn Cò Phạt, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An của Công ty Cổ phần An Sơn đã được UBND tỉnh Nghệ An xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản (ý kiến của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tại công văn số 2624/CV-TaH ngày 30/11/2006, của Đoàn điều tra quy hoạch Lâm nghiệp- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 91/CV-QHLN ngày 21/10/2006, của Sở Văn hoá-Thông tin tại công văn số 487/CV-QLVH ngày 21/6/2004).

2. Khu vực xin thăm dò đá vôi trắng có diện tích 18,84 ha tại 02 xã Tân Xuân và Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An của Công ty Cổ phần Hoá chất Minh Đức đã được UBND tỉnh Nghệ An xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản (ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 899/NN-LN ngày 25/5/2008, của Sở Văn hoá-Thông tin tại công văn số 620/SVHTT-DSVH ngày 06/5/2008, của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tại công văn số 1386/CV-BCH ngày 17/6/2008).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa 02 khu vực đá vôi trắng nêu trên vào trong quy hoạch chung của cả nước. Vị trí, toạ độ, diện tích của 02 khu vực xin thăm dò được xác định tại công văn số 4958/UBND-TN ngày 06/8/2008 và công văn số 4911/UBND-ĐC ngày 05/8/2008 của UBND tỉnh Nghệ An.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại 02 khu vực Kèn Cò Phạt, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp và lèn Kẻ Bút thuộc xã Tân Xuân và Giai Xuân , huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 20;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Công văn 1804/VPCP-KTTH yêu cầu cử người tham gia Tổ Biên tập Chiến lược