Công văn 1849/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 09/2008/TT-BXD và VB 1551/BXD-KTXD thực hiện bù giá

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1849/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD và văn bản 1551/BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008.

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Trả lời văn bản số 401/SXD-QLXD ngày 19/8/2008 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn thực hiện bù giá do biến động giá vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Đối với trường hợp xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung cho khối lượng chưa thực hiện, nếu vật liệu không có trong thông báo giá Liên Sở thì Chủ đầu tư có thể tham khảo giá thị trường nơi xây dựng công trình làm cơ sở để xác định dự toán.

2. Chủ đầu tư và Nhà thầu không nên ký kết phụ lục hợp đồng cho khối lượng chưa thực hiện theo hình thức khoán gọn vì Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng đang hướng dẫn xử lý hợp đồng thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói.

3. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng là Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động tăng hoặc giảm của giá nguyên, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Vì vậy, đối với các vật liệu giảm giá thì cũng phải điều chỉnh giảm. Trường hợp, như ví dụ nêu trong văn bản số 461/SXD-QLXD thì mặc dù giá ván khuôn theo thị trường có tăng nhưng do nhà thầu đã dự trù trượt giá vào giá dự thầu cao, nên vẫn phải điều chỉnh giảm theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang căn cứ ý kiến trên hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Công văn 177/BXD-KTXD Hướng dẫn tính toán chi phí tư vấn, chi phí QLDA