Công văn 1883/NHCS-TD Giấy cam kết trả nợ và thay Giấy xác nhận

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1883/NHCS-TD
“V/v: Ban hành Giấy cam kết trả nợ và thay Giấy xác nhận”

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Công văn số 151/TB-VPCP ngày 30/6/2008 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về triển khai thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, Ngân hàng Chính sách xã hội đã chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và ban hành Giấy cam kết trả nợ và Giấy xác nhận thay thế cho Giấy xác nhận trước đây ban hành theo văn bản số 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 của Ngân hàng Chính sách xã hội. Để áp dụng các mẫu này trong chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, đề nghị Quý Bộ phối hợp triển khai thực hiện theo nội dung như sau:

1. Về Giấy cam kết:

Trước kỳ thi tốt nghiệp tối thiểu 2 tuần, Ban giám hiệu nhà trường nhắc nhở những học sinh đã vay vốn và đến thời điểm đó vẫn còn dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội phải làm Giấy cam kết trả nợ (theo mẫu 05/TDSV đính kèm) trách nhiệm sẽ thông báo cho nhà trường và gia đình về địa chỉ đơn vị công tác khi có việc làm (được ký hợp đồng lao động), có nguồn thu nhập và trách nhiệm cùng gia đình trả nợ.

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đang phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học phát triển phần mềm quản lý việc vay vốn của học sinh, sinh viên, nên trước mắt chưa có dữ liệu học sinh, sinh viên vay vốn của từng trường. Vì vậy, đề nghị nhà trường kiểm tra, nhắc nhở học sinh, sinh viên có vay vốn phải làm Giấy cam kết trả nợ theo mẫu đính kèm. Sau này, khi phần mềm quản lý việc vay vốn của học sinh, sinh viên được đưa vào sử dụng, Ngân hàng Chính sách sẽ có hướng dẫn phương pháp sử dụng dữ liệu quản lý việc vay vốn của học sinh, sinh viên.

Chỉ sau khi học sinh, sinh viên vay vốn làm Giấy cam kết thì Nhà trường mới làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, phát bằng tốt nghiệp và trả hồ sơ cho học sinh, sinh viên.

2. Về Giấy xác nhận:

Để chuẩn bị triển khai xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học phát triển phần mềm quản lý việc vay vốn của học sinh, sinh viên, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu giấy xác nhận mới (theo mẫu 01/TDSV đính kèm) thay thế mẫu giấy xác nhận cũ và thống nhất áp dụng cho học sinh, sinh viên vay vốn ngay từ đầu năm học 2008 - 2009.

Trên đây là một số nội dung mới thực hiện trong chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội triển khai xuống các cơ sở đào tạo thực hiện từ năm 2008 cho số học sinh, sinh viên sắp ra trường và cho học sinh, sinh viên vay vốn năm học 2008 - 2009. Nội dung hướng dẫn và các mẫu biểu, các trường, cơ sở đào tạo và học sinh, sinh viên có thể khai thác trên Website của Ngân hàng Chính sách xã hội theo địa chỉ: www.vbsp.org.vn

Rất mong sự hợp tác của Quý Bộ.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc;
- Các phòng ban tại Hội sở chính NHCSXH;
- TT Đào tạo, TT Công nghệ thông tin (Fastnet);
- Đại diện Văn phòng khu vực miền Nam;
- Sở giao dịch, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, TP;
- Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện;
- Website NHCSXH;
- Lưu VT, Phòng NVTD.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

 

MẪU SỐ: 05/TDSV

(Do HSSV lập)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Kính gửi: Trường (cơ sở đào tạo) ................................................

Họ và tên học sinh, sinh viên:.............................................................................................

Ngày sinh:…………/…………/………………..       Giới tính: Nam ð           Nữ ð

CMND số: .............................. ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp: .....................................

Lớp:............................ Khoa .......................... Số thẻ HSSV ..............................................

Khóa ..................................... Loại hình đào tạo: ................................................................

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, ……...…..): ........................................................................

Ngày nhập học: …....../.…....../………..... Ngày ra trường (dự kiến): .…….../....……./..........

Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh):...............................................

Trong thời gian theo học tôi được (gia đình) vay vốn Ngân hàng để chi phí cho học tập tại trường theo Khế ước (Hợp đồng) vay vốn do ............................................................

Cư trú tại thôn (ấp, làng..) …....................... xã (phường)………................. huyện (thị xã)...................... tỉnh (thành phố) ....................... đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội ………….............. cho vay tổng số tiền là: ........................ đồng (bằng chữ...................................................................... )

Tôi xin cam kết trách nhiệm với nhà trường và gia đình:

- Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày được ký hợp đồng lao động, tôi sẽ thông báo địa chỉ đơn vị công tác cho nhà trường và gia đình, đồng thời tôi có trách nhiệm cùng gia đình trả nợ số tiền vay Ngân hàng để cho tôi đi học.

- Nếu không thực hiện cam kết trên, thì Ngân hàng, gia đình và Nhà trường có quyền làm việc với người có trách nhiệm tại đơn vị tôi đang công tác để trừ thu nhập trả nợ cho ngân hàng nơi gia đình (học sinh, sinh viên) đã vay vốn.

 

 

..............., ngày ...... tháng ........ năm 200......
NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ: 01/TDSV

(Do HSSV lập)

TRƯỜNG (CƠ SỞ ĐÀO TẠO)
………………………………
………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

 

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên học sinh (sinh viên):............................................................................................

Ngày sinh:…………/…………/………………..       Giới tính: Nam ð           Nữ ð

CMND số: .............................. ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp: ......................................

Mã trường theo học (mã quy ước trong tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN):..................................

Tên trường:...........................................................................................................................

Ngành học:............................................................................................................................

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề) :...........................................................................

Khoá:……………………...Loại hình đào tạo:..........................................................................

Lớp:……………………….Số thẻ HSSV:..................................................................................

Khoa:.......................................................................................................................................

Ngày nhập học:………/………/….……… Thời gian ra trường (tháng/năm):…….../………/....................

(Thời gian học tại trường: .............................................................................................. tháng)

- Số tiền học phí hàng tháng:............................................................................................ đồng.

Thuộc diện:

- Không miễn giảm

ð

 

- Giảm học phí

ð

 

- Miễn học phí

ð

Thuộc đối tượng:

- Mồ côi

ð

 

- Không mồ côi

ð

- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) ...........................................không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

- Học sinh, sinh viên sau khi nhận tiền vay, nộp tiền học phí cho trường: ………………………………… vào tài khoản: …………............... Số tài khoản: ……………………………, tại ngân hàng .................................

 

 

………, ngày ……… tháng ……… năm ………
HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)

 

Công văn 2612/TCT-CS xử phạt vi phạm pháp luật lệ phí trước bạ