Công văn 1886/TM-TCCB xếp lương viên chức quản lý doanh nghiệp quá trình chuyển hình thức sở hữu

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1886/TM-TCCB
V/v xếp lương viên chức quản lý doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển hình thức sở hữu

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ

 

Căn cứ Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính về việc xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước, Bộ đã thực hiện xếp hạng lại cho các doanh nghiệp.

Theo quy định hiện hành; khi hạng của doanh nghiệp thay đổi thì xếp lại hệ số mức lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo của viên chức quản lý doanh nghiệp theo hạng mới, không bảo lưu hệ số mức lương và phụ cấp chức vụ theo hạng cũ. Tuy nhiên, trong số doanh nghiệp không giữ được hạng doanh nghiệp cũ, phải xếp lại hạng mới thấp hơn, có một số doanh nghiệp đang trong quá trình thực hiện chuyển hình thức sở hữu (cổ phần hóa, sáp nhập...). Để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, Bộ đồng ý với số doanh nghiệp này tạm thời chưa xếp lại số lương và phụ cấp lương trong năm 2002.

Trường hợp bổ nhiệm mới viên chức quản lý doanh nghiệp, đơn vị báo cáo Bộ quyết định./.

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Như Đính

 

Công văn 508/CP-QHQT phê chuẩn Hiệp định tín dụng của Dự án vay vốn WB