Công văn 1895/LĐTBXH-TL chuyển xếp lương viên chức quản lí công ty nhà nước

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1895/LĐTBXH-TL
v/v ghi tại trích yếu

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 1352/TH ngày 23/5/2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận sau 3 năm chưa thực hiện xếp hạng lại đối với Công ty Xuất nhập khẩu Ninh Thuận (từ tháng 9/1999 đến tháng 9/2002) là không đúng với quy định tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính. Vì vậy Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận cần xem xét, nếu thấy công ty có thể đảm bảo tiêu chuẩn của doanh nghiệp hạng II thì có thể tạm thời căn cứ vào hạng II hiện giữ để chuyển xếp lương cũ sang lương mới hạng II.

2/ Theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì chỉ quy định tiền lương của chức danh Giám đốc, không quy định tiền lương của chức danh quyền Giám đốc. Do vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận bố trí sắp xếp người đủ tiêu chuẩn, đảm đương được nhiệm vụ Giám đốc doanh nghiệp thì chính thức bổ nhiệm Giám đốc và xếp lương đúng với chức danh theo quy định của Nhà nước.

3/ Đối với trường hợp là công chức nhà nước được Điều động sang giữ chức vụ Phó Giám đốc doanh nghiệp hạng IV, đang xếp lương bậc 2/2 thuộc bảng lương viên chức quản lý doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,73 thì tạm thời chuyển vào bậc 1 mới của Phó giám đốc công ty hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu vì hệ số lương mới cao hơn hệ số lương cũ cộng hệ số chênh lệch bảo lưu.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận được biết và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Sở LĐTBXH Ninh Thuận
- Lưu VP, Vụ TL (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Lê Duy Đồng
 

 

Công văn 4346/TCT-CS áp dụng chính sách thuế nhà thầu nước ngoài