Công văn 1913TCT/NV3 thuế nhập khẩu và thuế Giá trị gia tăng trứng tằm giống

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1913 TCT/NV3
V/v: thuế nhập khẩu và thuế GTGT trứng tằm giống nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2001

 

Kính gửi: Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13/OĐTT ngày 07/05/2001 của Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam về việc thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với mặt hàng trứng tằm giống. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi; Thông tư số 37/1999/TT/BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu; tham khảo Chú giải hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới; điểm 2.26, mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT/BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 19/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, thì:

Mặt hành trứng tằm thuộc nhóm mã số 05119900, có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5% và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 1733/UB-CNN trình đề án cổ phần hóa Công ty may Sài Gòn 2