Công văn 1918TCT/NV2 cách xác định vốn chủ sở hữu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1918 TCT/NV2
V/v cách xác định vốn chủ sơ hữu

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2001

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 4960/CT-TTr ngày 21/5/2001 của Cục thuế TP Hà Nội “V/v cách tính thuế thu nhập bổ sung”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Trong quá trình thực hiện Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính phát sinh nhiều vướng mắc khi xác định giá trị vốn sở hữu hiện có tại thời điểm quyết toán năm để làm căn cứ xác định thuế thu nhập bổ sung. Do vậy Bộ Tài chính đã có công văn số 887/TC/TCT ngày 6/2/2001 “V/v quyết toán thuế TNDN bổ sung” hướng dẫn cụ thể cách xác định giá trị vốn chủ sở hữu làm căn cứ tính thuế nhập khẩu bổ sung. Theo hướng dẫn này vốn chủ sở hữu tại thời điểm quyết toán năm được hiểu là giá trị vốn doanh nghiệp tham gia vào kinh doanh chủ yếu trong năm; tức là giá trị vốn chủ sở hữu bình quân năm. Hướng dẫn này nhằm đảm bảo tính trung lập của chính sách thuế, tránh trường hợp trong năm có sự biến động về vốn chủ sở hữu giữa đầu kỳ và cuối kỳ. Ví dụ 1 doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu 8 tháng đầu năm là 12 tỷ, 4 tháng cuối năm chỉ còn 6 tỷ, nếu chỉ tính tại thời điểm cuối kỳ thì doanh nghiệp chỉ còn 6 tỷ vốn chủ sở hữu để tính thuế thu nhập bổ sung. Còn theo hướng dẫn trên thì vốn chủ sở hữu làm căn cứ xác định thuế TNBS là: 12 tỷ + 6 tỷ = 9 tỷ

- Như vậy việc hướng dẫn nội dung giá trị vốn, chủ sở hữu để làm cơ sở xác định thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung chỉ là công văn hướng dẫn nội ngành thực hiện thống nhất quy định tại Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính, chứ không phải là chế độ mới nên không đặt thành vấn đề ban hành Thông tư bổ sung.

Đề nghị Cục thuế TP Hà Nội giải đáp để các doanh nghiệp hiểu và thực hiện.

 

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Công văn 1814 TC/PC tổng kết 6 năm thực hiện Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí