Công văn 1923/VPCP-XDPL tiếp thu ý, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự án Luật bảo hiểm y tế

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1923/VPCP-XDPL
V/v tiếp thu ý, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án Luật bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét Báo cáo số 269/BC-BYT ngày 17/3/2008 của Bộ Y tế về việc tiếp thu và giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Dự án Luật Bảo hiểm y tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung tiếp thu và giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Báo cáo số 269/BC-BYT ngày 17/3/2008. Về vấn đề tổ chức bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cần thể hiện rõ trong Tờ trình Quốc hội (không quy định trong Dự thảo Luật);

2. Giao Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện Dự án Luật; thay mặt Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình Dự án Luật và báo cáo trước Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, ngành: LĐTB&XH, TC, NV, BHXHVN
- VPCP: BTCN (để b/c), các PCN: Trần Quốc Toản, Kiều Đình Thụ, TB.XDPL , Website CP, các vụ: VX, XDPL (5),
- Lưu: VT, XDPL (5b), 21

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Công văn 4421/TTg-DK Thỏa thuận tiền hợp nhất mỏ và Thỏa thuận tiền phát triển chung các lô 09-1 và 09-3