Công văn 1946/TM-XNK đổi hàng với Lào

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1946/TM-XNK
T/y: V/v đổi hàng với Lào

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tổng Công ty Đầu tư và Hợp tác Kinh tế Việt - Lào

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5545/VPCP-QHQT ngày 04/10/2002 về đổi hàng với Lào;
Căn cứ đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 4187/CV-UB ngày 25/9/2002;
Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Tổng Công ty Đầu tư và Hợp tác Kinh tế Việt - Lào tại văn bản số 83/CV-TCT ngày 06/11/2002;
Căn cứ Hợp đồng thương mại số 01/VL-PNS/02 ngày 29/5/2002 và các phụ lục hợp đồng số 01/VL-PNS/02 ngày 10/10/2002, số 02/VL-PNS/02 ngày 22/10/2002 giữa Công ty TNHH Tổng Công ty Đầu tư và Hợp tác Kinh tế Việt - Lào và Công ty TNHH Thương mại PHONE SAVANH - CHDCND Lào;
Căn cứ các xác nhận của: Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo, Việt Nam tại công văn của Công ty ngày 03/11/2002; Hải quan tỉnh Savanakhet, Lào ngày 03/11/2002;
Căn cứ xác nhận của: Ngân hàng Lào May TNHH chi nhánh Savanakhet số 116 ngày 04/11/2002; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Vinh số 603/CV-NHNTV ngày 06/11/2002;

Tổng số lạc Công ty đã xuất khẩu theo các xác nhận trên là 1.950,85 tấn lạc nhân với trị giá là 1.170.510USD;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty TNHH Tổng Công ty Đầu tư và Hợp tác Kinh tế Việt - Lào được nhập khẩu 1.951 bộ linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy tương đương trị giá 1.170.510USD;

Số lượng bộ linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy quy định tại công văn này là tạm tính trên cơ sở giá thoả thuận giữa Công ty với phía Lào. Số lượng nhập khẩu thực tế được thực hiện theo công văn số 1730/TM-XNK ngày 04/10/2002 của Bộ Thương mại.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công ty TNHH Tổng Công ty Đầu tư và Hợp tác Kinh tế Việt - Lào nhập khẩu thu đúng, đủ nợ và có hiệu quả.

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành và có hiệu lực thực hiện tới 31/12/2002./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Công văn 4057/TCT-TS giá tính thu nợ các khoản thu về đất