Công văn 1952 TCT/NV5 thuế GTGT gia công ngọc trai xuất khẩu

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1952 TCT/NV5
V/v Thuế GTGT đối với gia công trai ngọc xuất khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn
(10/1 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang)

 

Trả lời công văn số 30/SPL ngày 7/3/2002 của Công ty về việc thuế GTGT đối với tiền gia công trai ngọc xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì trai ngọc xuất khẩu được áp dụng mức thuế GTGT là 0% nếu đủ điều kiện quy định tại điểm 1, Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

 

Công văn 901/TCT-TS thu tiền sử dụng đất