Công văn 1980/TM-NK nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy thanh toán nợ với Lào

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1980/TM-NK
“Về việc nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy thanh toán nợ với Lào”

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
- Công ty Xây lắp Kinh doanh Tổng hợp và Xuất nhập khẩu tỉnh Nghệ An

 

Trả lời công văn số 115 TT/CT ngày 6/11/2002 của Công ty Xây lắp Kinh doanh Tổng hợp và Xuất nhập khẩu tỉnh Nghệ An về việc nhập khẩu linh kiện xe máy do phía Lào thanh toán nợ tiền công khai thác gỗ;

Căn cứ Thoả thuận ngày 13/8/2002 về một số vấn đề cụ thể trong quan hệ hợp tác nhân cuộc họp giữa kỳ Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam và Lào năm 2002;

Căn cứ Công văn số 1128/CP-QHQT ngày 20/9/2002 của Chính phủ về quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, công văn số 6023/VPCP-KTTH ngày 28/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thanh toán nợ với doanh nghiệp Lào và văn bản hướng dẫn thực hiện số 1902/TM-XNK ngày 31/10/2002 của Bộ Thương mại;

Căn cứ công văn số 4875/UB-TM ngày 5/11/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An;

Bộ Thương mại chấp thuận Công ty Xây lắp Kinh doanh Tổng hợp và Xuất nhập khẩu tỉnh Nghệ An được nhập khẩu 810 bộ linh kiện CKD xe 2 bánh gắn máy tương đương 810.000 USD để thu nợ tiền công khai thác vận chuyển gỗ của Công ty Quốc doanh Thương mại Bolikhamxay (CHDCND Lào). Số lượng bộ linh kiện CKD xe 2 bánh gắn máy quy định tại công văn này là tạm tính trên cơ sở giá thoả thuận giữa Công ty Xây lắp Kinh doanh Tổng hợp và Xuất nhập khẩu tỉnh Nghệ An và Công ty Quốc doanh thương mại Bolikhamxay. Số lượng bộ linh kiện xe máy nhập khẩu thực tế thực hiện theo công văn số 1730/TM-XNK ngày 4/10/2002 của Bộ Thương mại.

Thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công ty Xây lắp Kinh doanh Tổng hợp và Xuất nhập khẩu tỉnh Nghệ An thu hồi đúng số tiền phía Lào còn nợ.

Văn bản này có hiệu lực đến 31/12/2002.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Công văn 4241 TCT/NV3 phân loại mã số, thuế suất thuế nhập khẩu GTGT