Công văn 2005/TCHQ-GSQL danh mục, đơn giá nguyên phụ liệu, định mức thỏa thuận trong hợp đồng gia công

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2005/TCHQ-GSQL
V/v: danh mục, đơn giá NPL, định mức
thỏa thuận trong hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: -

 

-Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Công ty cổ phần may Nhà Bè

Trả lời công văn số 1038/HQTP-NV ngày 04/04/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số 83/MNB ngày 22/3/206 của Công ty cổ phần May Nhà Bè, sau khi trao đổi với Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hợp đồng gia công phải thuân thủ quy định tại Điều 30 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.

Tuy nhiên khi ký kết hợp đồng gia công nếu các bên chưa có số liệu chính thức về danh mục, số lượng, đơn giá, trị giá nguyên, phụ liệu, vật tư gia công; định mức, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu trong gia công thì tạm chấp nhận số liệu dự kiến trong hợp đồng gia công.

Khi có số liệu chính xác các bên ký kết hợp đồng gia công phải điều chỉnh hợp đồng gia công thông qua phụ kiện bổ sung; việc nộp các phụ kiện bổ sung cho cơ quan Hải quan thực hiện theo quy định tại điểm 6, phần 1, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Riêng đơn giá, trị giá nguyên liệu, phụ liệu, vật tư nhập khẩu thì chấp nhận đơn giá, trị giá trên hóa đơn thương mại, không yêu cầu phải mở phụ kiện điều chỉnh với điều kiện nội dung này phải được thể hiện trong hợp đồng gia công.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần May Nhà Bè biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Công văn 3166/TCT-QLN Kê khai, khấu trừ thuế GTGT