Công văn 2025/TCHQ-GSQL nhập khẩu bộ linh kiện ô tô mang nhãn hiệu “Hình” đang được bảo hộ tại Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2025/TCHQ-GSQL
V/v: sử dụng nhãn hiệu hàng hóa

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Mekong Auto

Trả lời công văn số 68/CNMK-2006 ngày 20/4/2006 của Quý Chi nhánh về việc nhập khẩu bộ linh kiện ô tô mang nhãn hiệu “Hình” đang được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số 678565, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b) khoản 1 và khoản 2 Điều 52 Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ thì việc Chi nhánh nhập khẩu bộ linh kiện CKD mang nhãn hiệu nêu trên từ China Qingqi Motocycle Group, là chủ sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam thì Chi nhánh có quyền sử dụng nhãn hiệu đó và không cần phải xin phép chủ sở hữu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Chi nhánh được biết.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 2005/TCHQ-GSQL danh mục, đơn giá nguyên phụ liệu, định mức thỏa thuận trong hợp đồng gia công