Công văn 2026/LĐTBXH-LĐVL thực hiện chính sách người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2026/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Hà Nội

 

Trả lời Công văn số 188CV/TSHN-KTTC ngày 30/05/2007 của quý Công ty về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Ngày 06/02/2007 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2007 và  ngày 09/02/2007 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 826/VPCP-TH về việc thực hiện điểm 2 Nghị quyết nói trên, trong đó có nội dung thực hiện chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước như sau: Chính phủ quyết định từ ngày 01/01/2007 đến khi Nghị định về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước được Chính phủ ban hành có hiệu lực, tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/08/2004 đối với các doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu (cổ phần hóa; giao, bán); giải thể, phá sản và chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn; nông, lâm trường quốc doanh thực hiện sắp xếp lại theo Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16/06/2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2007, công ty cổ phần được chuyển từ công ty nhà nước thực hiện cơ cấu lại trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp không thuộc phạm vi áp dụng chế độ như quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 của Chính phủ.

2. Việc giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thông báo để quý Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thủy sản;
- TT Nguyễn Thanh Hoà (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM


 
 
 
Nguyễn Đại Đồng

 

Công văn 744/TTg-KTTH phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ làm đường ô tô tới trung tâm xã chưa có đường