Công văn 2027/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2027/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hải Dương

 

Trả lời Công văn số 298/SLĐTBXH-LĐTLTC ngày 22/03/2007 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đối với người lao động có tên trong danh sách lao động hiện có của nông trường tại thời điểm giải thể thực hiện theo đúng quy định tại tiết g, điểm 2 mục II Thông tư số 16/2005/TT-BLĐTBXH ngày 19/04/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về chính sách lao động theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/09/2004 của Chính phủ về sắp xếp; đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

2. Ngày 10/08/2004 Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động có tên trong danh sách thường xuyên của nông, lâm trường quốc doanh. Như vậy, người lao động thuộc các nông trường được giao đất thực hiện trả lại cho Nhà nước thời điểm Nghị định số 155/2004/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì được hưởng chính sách đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/04/2002 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT Nguyễn Thanh Hoà (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM

 
 

 
Nguyễn Đại Đồng

 

Công văn 3159/TCHQ-KTTT không thu thuế GTGT