Công văn 2027/TM-KH-ĐT nhập khẩu thành phẩm để bán kèm

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2027/TM-KH-ĐT
V/v nhập khẩu thành phẩm để bán kèm

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Volex Việt Nam
(KCN Thăng Long -Hà Nội)

 

Trả lời đề nghị của Công ty nêu tại công văn số 0404101/NK ngày 26/4/2004 về việc nhập khẩu thành phẩm để bán kèm,

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét, giải quyết đề nghị nêu trên phù hợp với các quy định hiện hành, đề nghị Công ty giải trình rõ thêm về chủng loại dây điện truyền dẫn Công ty đã sản xuất được tại Việt Nam và công suất dự kiến sản xuất năm 2004 đối với mặt hàng này (đạt khoảng bao nhiêu % so với công suất thiết kế nêu trong luận chứng kinh tế kỹ thuật).

Thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Chung

 

Công văn 2002 TM/QLTT đề nghị ngưng sản xuất, lưu thông xăng A83 và thống nhất pha mầu xăng, dầu hoả