Công văn 2036/TCHQ-KTTT truy thu thuế lô hàng xe ô tô tải KIARHINO tại Cục Hải quan Hải Phòng và xin được làm thủ tục

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2036/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Tổng công ty thủy sản Hạ Long
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

 

Trả lời công văn số: 151 TSHL-VP ngày 3/4/2006 của Tổng công ty Thủy sản Hạ Long khiếu nại về việc truy thu thuế lô hàng xe ô tô tải KIARHINO tại Cục Hải quan Hải Phòng và xin được làm thủ tục XNK hàng hóa; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng công ty Thủy sản Hạ Long hiện có nợ 147.970.560 đồng tiền thuế truy thu lô hàng xe ô tô tải KIARHINO tại Cục Hải quan Hải Phòng. Hiện Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tài chính để xóa nợ thuế truy thu lô hàng trên cho Tổng công ty theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số: 3642/KTTH ngày 22/7/1997 và công văn số: 6430/KTTH ngày 15/12/1997.

Trong thời gian chờ xem xét giải quyết việc xóa nợ thuế truy thu; Tổng cục Hải quan đồng ý để Tổng công ty Thủy sản Hạ Long được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 31/7/2006 với điều kiện Tổng công ty không còn nợ thuế quá hạn các lô hàng kinh doanh XNK khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Thủy sản Hạ Long biết và liên hệ với Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 



Đặng Thị Bình An

 

Công văn 2341/TCT-CS chứng từ nộp thuế