Công văn 2040/LĐTBXH-BHXH tính bình quân tiền lương làm cơ sở tính lương hưu

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2040/LĐTBXH-BHXH
V/v: Giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiếp Vận Vinafco
 (33 Phố Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 283/CV-NC ngày 17/4/2006 của quý Công ty đề nghị giải đáp về việc tính bình quân tiền lương làm cơ sở tính lương hưu. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 5 mục I Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXH ngày 09/8/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì: Đối với người lao động làm việc theo các loại hợp đồng lao động quy định tại Bộ luật lao động ở các Công ty Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước có một thành viên: công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước 2 thành viên trở lên, khi nghỉ hưu được lấy mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng để làm cơ sở tính hưởng lương hưu nếu Công ty thực hiện đầy đủ các quy định dưới đây:

a) Áp dụng thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương;

b) Thực hiện chuyển xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch lương theo quy định của Nhà nước đối với Công ty Nhà nước trên cơ sở thang lương, bảng lương được áp dụng tại khoản a trên;

c) Đóng bảo hiểm xã hội trên cơ sở mức lương quy định tại tiết a, b nêu trên.

Nếu quý Công ty thực hiện đúng các quy định nêu trên thì khi giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động của Công ty được lấy mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng để làm cơ sở tính hưởng lương hưu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Phạm Đỗ Nhật Tân

 

Công văn 4613/TCHQ-KTTT xử lý nợ phạt