Công văn 2105/TC/TCT thuế nhập khẩu camera chuyên dùng

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2105/TC/TCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 2105 TC/TCT NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2002VỀ VIỆC THUẾ NHẬP KHẨU CAMERA CHUYÊN DÙNG

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Công ty TNHH Biển bạc

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 0228/CV-BB ngày 26/01/2002 của Công ty TNHH Biển bạc phản ánh vướng mắc về việc xác định mã số, thuế xuất thuế nhập khẩu mặt hàng camera chuyên dùng; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 01/01/1999) thì mặt hàng camera chuyên dùng thuộc mục "Riêng" nhóm 8525, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5% (năm phần trăm).

Tại phụ lục II danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, mặt hàng camera chuyên dùng không được chi tiết tại mục "Riêng". Theo quy định tại danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thì:

- Mặt hàng "Camera vô tuyến truyền hình", thuộc phân nhóm 852530, mã số 85253010 (camera vô tuyến truyền hình loại không gắn với thiết bị thu, có gắn với thiết bị xử lý dữ liệu tự động, kích thước không quá 130mm x 70mm x 45mm) hoặc mã số 85253090 (camera vô tuyến truyền hình loại khác), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5% (năm phần trăm).

- Mặt hàng camera ghi hình ảnh làm nền và các camera ghi hình ảnh khác; camera kỹ thuật số thuộc phân nhóm 852540, mã số 85254010 (camera ghi hình ảnh làm nền kỹ thuật số) hoặc 85254020 (camera ghi hình ảnh làm nền khác) hoặc 85354030 (camera kỹ thuật số) hoặc 85254090 (camera ghi hình ảnh khác), thuế suất nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

Tiêu chuẩn để phân biệt:

- Mặt hàng camera vô tuyến truyền hình (phân nhóm 852430) là các camera ghi hình, đã hoặc chưa được gắn với dụng cụ để điều khiển từ xa tiêu cự và màng ngăn cũng như để điều chỉnh từ xa việc vận động ngang dọc của camera (ví dụ: camera sử dụng trong các trường quay, phỏng vấn, mục đích công nghiệp hoặc khoa học, kiểm tra phương tiện giao thông...).

- Các loại camera khác không đáp ứng tiêu chuẩn trên, thuộc phân nhóm 852540.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thống nhất việc thực hiện phân loại mặt hàng camera vô tuyến truyền hình và các camera khác nêu trên. Công ty TNHH Biển bạc xuất trình hồ sơ có liên quan làm việc với cơ quan Hải quan để xác định mã số và tính thuế nhập khẩu mặt hàng camera mà Công ty nhập khẩu theo đúng quy định.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

 

Công văn 1123/TCT/CS miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần