Công văn 2114/TCT-CS khấu trừ thuế giá trị gia tăng và hạch toán chi phí

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2114/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đồng Nai.
- Công ty TNHH Gas Việt Nhật.

 

Trả lời công văn số VJG-08-016 ngày 25/2/2008 của Công ty TNHH Gas Việt Nhật và công văn số 2310/CT-TTHT ngày 14/9/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí hợp lý đối với hao hụt do bay hơi trong quá trình sản xuất và tồn trữ sản phẩm khí công nghiệp Oxy và Nitơ lỏng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại tiết c1 điểm 1.2 mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: “Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT”.

- Tại điểm 2.2 mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: Các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế: “Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý, bị tổn thất hoặc bị hư hỏng đã được các tổ chức, cá nhân bồi thường.

Mức tiêu hao hợp lý nguyên liệu, vật liệu, nhiện liệu, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh do cơ sở kinh doanh tự xây dựng. Mức tiêu hao hợp lý được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm. Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hóa Nhà nước đã ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành. Trường hợp cơ sở kinh doanh không xây dựng mức tiêu hao hợp lý thì mức tiêu hao được xác định căn cứ vào định mức tiêu hao của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, lĩnh vực, quy mô tương tự”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Gas Việt Nhật sản xuất khí công nghiệp Oxy và Nitơ lỏng, trong quá trình sản xuất và tồn trữ sản phẩm một phần khí bị hao hụt do bay hơi tự nhiên do tính chất lý hóa của sản phẩm, đây là hao hụt tự nhiên và không phải là tổn thất trong quá trình sản xuất ra sản phẩm vì vậy đơn vị được khấu trừ thuế GTGT và hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế theo mức tiêu hao hợp lý đối với nguyên liệu tạo ra sản phẩm. Định mức tiêu hao hợp lý được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 1298/TCT-PCCS khấu hao tài sản cố định