Công văn 2133 TCT/NV6 sửa mã số thuế ghi sai

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2133 TCT/NV6
V/v: sửa mã số thuế ghi sai

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

Cơ sở sản xuất Tiến Đạt
(Thôn Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì)

 

Trả lời công văn số 01/5/2002 của Cơ sở sản xuất Tiến Đạt hỏi về việc sửa mã số thuế ghi sai trên hóa đơn bán hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vận dụng phương pháp tài chính (còn gọi là phương pháp xoá bỏ) được quy định tại Điều 16 Chế độ sổ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 1141TC/QĐ-CĐKT ngày 01/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Trường hợp Cơ sở  Tiến Đạt (bên bán) đã xé hóa đơn ra khỏi cuống giao cho người mua sau đó mới phát hiện ghi sai mã số thuế cơ sở đã lập biên bản với người mua, gạch một đường trên chỗ mã số thuế ghi sai (vẫn thấy được nội dung của mã số thuế ghi sai đã xóa bỏ), phía trên chỗ bị xoá bỏ Cơ sở đã viết lại mã số thuế đến, sau đó chủ cơ sở đã chứng thực chỗ đính chính bằng chữ ký của chủ cơ sở thì những hóa đơn được sửa sai theo cách này được chấp nhận làm  căn cứ tính khấu trừ thuế, hạch toán cho cơ sở (bên bán) và người mua.

Tổng cục Thuế trả lời để cơ sở được biết và đề nghị cơ sở liên hệ với Cục thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể./.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế

 

Công văn 2432 TCHQ/KTTT xử lý phạt chậm nộp