Công văn 2139/VPCP-QHQT ký Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ Panama

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2139/VPCP-QHQT
V/v ký hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ với Panama

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Khoa học và Công nghệ, 
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Tài chính.

Xét kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 779/BKHCN-HTQT ngày 12 tháng 4 năm 2004 về việc ký Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ với Panama, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc Bộ Khoa học và Công nghệ thay mặt Chính phủ ta ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Panama về hợp tác khoa học và công nghệ với nội dung như dự thảo Hiệp định trình kèm công văn nói trên của Bộ.

- Bộ Ngoại giao làm Thư uỷ nhiệm cho lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ thay mặt Chính phủ ta ký Hiệp định này với bạn.

Văn phòng Chính phủ thông báo các cơ quan biết và thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Công văn 2027/TM-KH-ĐT nhập khẩu thành phẩm để bán kèm