Công văn 214/BXD-XL trả lời Ủy ban nhân dân xã Tiền Tiến giải đáp cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 214/BXD-XL
V/v: Trả lời UBND xã Tiền Tiến việc giải đáp cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Tiền Tiến.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 02/CV-UBND ngày 24/10/2007 của UBND xã Tiền Tiến đề nghị giải đáp một số vấn đề liên quan đến chỉ định thầu gói thầu xây lắp. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1) Đối với gói thầu xây lắp có giá trị dự toán nhỏ hơn 1 tỉ đồng, UBND xã được phép chỉ định tổ chức có đủ Điều kiện năng lực thực hiện gói thầu, nếu được người quyết định đầu tư cho phép.

2) Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng và của cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng được quy định tại chương V Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

3) Quy trình và thủ tục đối với công trình được áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định tại Điều 35 Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

4) Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát theo quy định. Chi phí cho tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng được quy định tại văn bản 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007. Ban giám sát do dân cử thực hiện việc giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động tự nguyện của xã được quy định tại Điều 1 Quyết định 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, trong đó không có quy định cụ thể chi phí cho giám sát này.

5) Các thành viên trong ban giám sát theo quy chế dân chủ, giám sát cộng đồng không có quy định bắt buộc về chuyên môn, những người này chỉ cần có Điều kiện trước hết là tự nguyện, nhiệt tình, trung thực nếu có hiểu biết về kỹ thuật xây dựng xây dựng càng tốt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị UBND xã Tiền Tiến nghiên cứu để thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ XL (V.A.M - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Thọ Vinh

 

Công văn 54/BXD-KTQH quy hoạch xây dựng chợ nông thôn