Công văn 2141/VPCP-QHQT kết quả phiên họp 35 Uỷ ban Điều phối Dịch vụ ASEAN

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2141/VPCP-QHQT
V/v kết quả Phiên họp 35 Uỷ ban Điều phối Dịch vụ ASEAN

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Bưu chính Viễn thông, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thương mại, Giao thông vận tải, Văn hoá - Thông tin.
- Tổng cục Du lịch,
- Uỷ ban Thể dục thể thao.

Xét báo cáo kết quả phiên họp lần thứ 35 Uỷ ban Điều phối Dịch vụ ASEAN (CCS 35) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2339 BKH/KTĐN ngày 20 tháng 4 năm 2004), Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, Tài chính, Bưu chính Viễn thông, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Tổng cục Du lịch nghiên cứu các bản chào mới được cập nhật của các nước, rà soát và chuẩn bị phương án đàm phán của Việt Nam đối với lĩnh vực cơ quan phụ trách CCS 36.

2. Các Bộ: Thương mại, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá Thông tin; Uỷ ban Thể dục Thể thao nghiên cứu đề xuất của các nước về mở cửa một số lĩnh vực dịch vụ thuộc phạm vi cơ quan mình phụ trách theo phương thức ASEAN-X, chuẩn bị xây dựng bản chào về việc mở cửa thêm một số thị trường dịch vụ mà các nước ASEAN quan tâm.

3. Bộ Xây dựng nghiên cứu dự thảo của Malaysia về thoả thuận thừa nhận lẫn nhau đối với dịch vụ kỹ thuật để chuẩn bị cho các phiên học tới của CCS.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Công văn 2139/VPCP-QHQT ký Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ Panama