Công văn 2178/TC/TCT tính thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2178/TC/TCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2178TC/TCT NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2002VỀ VIỆC TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP BỔ SUNG

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thời gian vừa qua Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của nhiều doanh nghiệp về việc tính thuế TNDN bổ sung đối với thu nhập được chia từ hoạt động liên doanh. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật khuyến khích đầu tư trong nước và tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Đối với thu nhập nhận được từ việc góp vốn liên doanh, nhưng doanh nghiệp để lại đơn vị liên doanh để tiếp tục tái đầu tư phát triển sản xuất theo đúng quy định thì doanh nghiệp không phải nộp số thu nhập này vào thu nhập sau thuế để tính thuế thu nhập bổ sung.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

Công văn 974/CP-CN sử dụng vốn dư sau đấu thầu Dự án "Nâng cấp hai tuyến đường thuỷ phía Nam cảng Cần Thơ