Công văn 218/BXD-KTTC bù giá thép công trình xây dựng cầu giao thông

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 218/BXD-KTTC
V/v: Bù giá thép đối với công trình xây dựng cầu giao thông.

Hà Nội, ngày 05 tháng  11  năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Cầu 1 Thăng Long

Trả lời văn bản số 719/KH ngày 19/10/2007 của Công ty Cầu 1 Thăng Long về việc bù giá thép đối với công trình xây dựng cầu giao thông, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Phương pháp Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình thực hiện theo các qui định của Bộ Xây dựng; Chi phí vật liệu được Điều chỉnh trên cơ sở số lượng tiêu hao vật liệu và chênh lệch vật liệu giữa giá vật liệu tại thời Điểm Điều chỉnh so với giá vật liệu trong dự toán dược duyệt. Chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán được Điều chỉnh theo qui định của Bộ Xây dựng từ thời Điểm Nhà nước Điều chỉnh chế độ chính sách về tiền lương.

Việc Điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và các qui định của Nhà nước về Điều chỉnh giá hợp đồng. Trường hợp hợp đồng theo giá Điều chỉnh mà trong hợp đồng không qui định công thức Điều chỉnh giá và chưa tính trượt giá, thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ nội dung hợp đồng, các chế độ chính sách của Nhà nước để Điều chỉnh giá hợp đồng. Hợp đồng xây dựng của các Dự án xây dựng cầu Thuận An km 0+806- QL49, tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu vượt đường sắt Lê Lợi QL47, thành phố Thanh Hoá là hợp đồng Điều chỉnh giá, thời gian thực hiện trên 1 năm (văn bản số 719/KH), vì vậy việc Điều chỉnh vật liệu thép được thực hiện trên cơ sở số lượng thép thực tế được nghiệm thu theo thiết kế và giá trị chênh lệch vật liệu thép tại thời Điểm thực hiện so với giá vật liệu trong đơn giá trúng thầu hoặc giá vật liệu tại thời Điểm đấu thầu. Chỉ Điều chỉnh trượt giá đối với khối lượng công việc thực hiện từ tháng thứ 13 kể từ thời Điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng. Riêng việc Điều chỉnh giá thép do tăng đột biến năm 2004 thực hiện theo qui định tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng.

Công ty Cầu 1 Thăng Long căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP, KTTC, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa

 

Công văn 219/BXD-KTTChướng dẫn cách tính hợp đồng có điều chỉnh giá