Công văn 219/BXD-KTTChướng dẫn cách tính hợp đồng có điều chỉnh giá

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 219/BXD-KTTC
V/v: Hợp đồng Điều chỉnh giá.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên

Trả lời Văn bản số 644/GTVT ngày 15/10/2007 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên đề nghị hướng dẫn cách tính hợp đồng có Điều chỉnh giá, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc thanh toán công trình, gói thầu xây lắp hoàn thành thực hiện theo hợp đồng đã được ký kết, phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với công trình cầu Sông Ba thuộc dự án Trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt kết quả đấu thầu theo loại hợp đồng có Điều chỉnh giá; Việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình theo Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/07/2000 của Bộ Xây dựng (theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP) Trường hợp người quyết định đầu tư cho phép các công việc tiếp theo của dự án cho phù hợp với quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình áp dụng theo Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng; Việc Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo chế độ chính sách tiền lương của Nhà nước đối với người lao động được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại các Thông tư (Thông tư số 03/2005/TT-BXD Thông tư số 16/2005/TT-BXD …) không phụ thuộc vào việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình áp dụng theo Thông tư số 09/2000/TT-BXD hay Thông tư số 04/2005/TT-BXD

Căn cứ ý kiến trên, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên trao đổi với Sở Xây dựng địa phương để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP,VKT,
- Vụ KTTC,M5.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đỗ Thái Lưu

 

Công văn 318/QLLĐNN-CSQLLĐ chấn chỉnh công tác tuyển chọn, đào tạo và quản l lao độ