Công văn 2222/TCT-DNNN khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá 3 tháng

BỘ TÀI CHINH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2222/TCT-DNNN

V/v: Khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá 3 tháng

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007 

                 

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hà Nội

 

 - Công ty Thăng Long – Bộ Công an

 

- Xí nghiệp Phòng cháy Chữa cháy

 

Trả lời công văn số 475/2006/TL ngày 14/07/2006 của Công ty Thăng Long – Bộ Công an về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (GTGT) quá 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có đủ căn cứ xem xét giải quyết việc khấu trừ thuế đầu vào đối với hóa đơn GTGT kê khai quá hạn của Xí nghiệp Phòng cháy chữa cháy – là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty Thăng Long – Bộ Công an trong trường hợp xác định chậm kê khai do nguyên nhân khách quan và bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Xí nghiệp Phòng cháy chữa cháy – Công ty Thăng Long đã kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định. Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra, xác nhận đối với hóa đơn, chứng từ liên quan đến hóa đơn GTGT đầu vào quá hạn của Xí nghiệp Phòng cháy chữa cháy để lập hồ sơ theo hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Thuế để xem xét giải quyết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội, Công ty Thăng Long và Xí nghiệp Phòng cháy chữa cháy biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, DNNN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ THUẾ DNNN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Vũ Đức Tuân

 

Công văn 3090/TCHQ-KTTT hướng dẫn thủ tục hoàn thuế