Công văn 223/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 223/TCHQ-GSQL
V/v: hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa KD TNTX

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Thương mại Biên mậu Trung Việt
(Địa chỉ: Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 202/CV-TV/2004 ngày 30/12/2004 của Công ty Cổ phần Thương mại Biên mậu Trung Việt về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất thì:

a. Thương nhân Việt Nam có đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu được kinh doanh tạm nhập tái xuất. Hàng hóa tạm nhập tái xuất phải phù hợp với ngành hàng đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với hàng hóa thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và xăng dầu (trừ dầu nhờn) phải có văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại.

b. Hàng tạm nhập tái xuất phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu được Chính phủ cho phép nơi có tổ chức bộ máy hải quan cửa khẩu và chịu sự giám sát của Hải quan cho tới khi thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Yêu cầu Công ty nghiên cứu Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM dẫn trên của Bộ Thương mại để thực hiện đúng các quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- Cục Hải quan Tây Ninh
- Lưu: VT (GSQL-2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 228TCHQ/GSQL phân loại thiết bị quang học điện tử POP 200