Công văn 2261 TCT/PCCS thuế hoạt động cho thuê nhà đất làm trường học

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2261 TCT/PCCS
V/v thuế đối với hoạt động cho thuê nhà đất làm trường học

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH L.Q JOTON
188 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 8904/CVJT ngày 8 tháng 4 năm 2004 của Công ty TNHH L.Q JOTON về thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động cho thuế nhà để làm trường học, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tài Điều 8, Mục I, Chương II Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao quy định:

“Điều 8. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho các cơ sở ngoài công lập thuê làm cơ sở hoạt động theo các mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định này.

Tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho các cơ sở ngoài công lập thuê làm cơ sở hoạt động theo các mục đích quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định này không phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với phần doanh thu cho thuê và được Nhà nước tài trợ lại tiền thuế tối đa bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với thu nhập từ việc cho thuê theo các Mục đích nói trên”

- Tại Điểm 7, Mục A, Phần III Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách năm 2004 quy định: “Từ năm 2004, bãi bỏ co chế cấp lại, đầu tư lại một phần hoặc toàn bộ từ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn hoặc các khoản thu do các doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước cho Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các tổng công ty và các đơn vị...”

Căn cứ vào các quy định trên, Công ty TNHH L.Q JOTON cho Trung tâm Anh văn hội Việt Mỹ thuê nhà để làm trường học thì Công ty không phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với phần doanh thu từ hoạt động cho thuê, nhưng từ năm 2004 không được Nhà nước xét tài trợ lại tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với thu nhập từ việc cho thuê nhà nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH L.Q JOTON được biết.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Công văn 835/TĐC-THPC nhập khẩu phụ tùng xe máy