Công văn 2265 TCT/DNK chính sách thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2265 TCT/DNK
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM - DV Hoàng Đạt

Trả lời công văn số 01/2004 ngày 7 tháng 7 năm 2004 của công ty hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng lưới thép dùng làm giá đỡ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.2.1 Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT (GTGT) thì chỉ những sản phẩm cơ khí là máy móc, thiết bị, công cụ cơ khí, lưới rào bằng thép mới thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Các mặt hàng cơ khí khác không quy định ở danh Mục áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% đều áp dụng thuế suất là 10%.

Vì vậy; đối với mặt hàng lưới thép dùng làm giá đỡ cho các tấm bông thuỷ tinh cách nhiệt được trải trên các nhà xưởng để chống nóng của Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THUẾ
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 1200/BXD-KTXD Đơn giá công tác làm mặt đường đá dăm thâm nhập nhựa