Công văn 2268/TC-XNK tiếp tục làm thủ tục nhập khẩu

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2268/TC-XNK
V/v tiếp tục làm thủ tục nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Tài chính
 - Tổng Cục Hải quan

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản Chính phủ số 1634/CP-KTTH  ngày 18/12/2002 về việc nhập khẩu xe hai bánh gắn máy CKD thu nợ với Lào;

Bộ Thương mại đề nghị Tổng Cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu cho số lượng linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy của Công ty TNHH Tổng Công ty Đầu tư và Hợp tác Kinh tế Việt-Lào theo các văn bản của Bộ Thương mại số 1728/TM-XNK ngày 04/10/2002, số 1880/TM-XNK ngày 29/10/2002 và số 1964/TM-XNK ngày 07/11/2002 về việc đổi hàng với Lào.

Việc nhập khẩu theo quy định hiện hành./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Công văn 332/BXD-KTXD Điều chỉnh giá thép Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 39