Công văn 2278/NHNN-THNH thông báo mã ngân hàng số 2

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2278/NHNN-THNH
V/v Thông báo mã ngân hàng số 2

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các đơn vị Ngân hàng Nhà nước;
- Các tổ chức tín dụng;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Các công ty tài chính, cho thuê tài chính.

 

Thực hiện Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/06/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng, tiếp theo Công văn số 10051/NHNN-THNH ngày 14/9/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Thông báo mã ngân hàng số 1, Cục Công nghệ tin học Ngân hàng thông báo bổ sung và hủy bỏ một số mã ngân hàng như sau:

- Danh sách mã ngân hàng bổ sung (Phụ lục 01).

- Danh sách mã ngân hàng hủy bỏ (Phụ lục 02).

Mã của các đơn vị được bổ sung, hủy bỏ trên đây có hiệu lực từ ngày 01/04/2008.

Các phụ lục 01, 02 có thể tải về từ Website của Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn

Ngân hàng Nhà nước thông báo các đơn vị biết, triển khai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- PTĐ Phùng Khắc Kế (để B/C);
- Lưu: THNH/THNH5.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC NH
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Công văn 4240/YT-PC xét tặng danh hiệu Thầy thuốc lần thứ 6