Công văn 2283/TTg-KTN Hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp do thiên tai 2008

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2283/TTg-KTN
V/v Hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp do thiên tai năm 2008

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng và thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3403/BNN-KTHT ngày 13 tháng 11 năm 2008, công văn số 3769/BNN-KTHT ngày 17 tháng 12 năm 2009); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8687/BKH-KTNN ngày 27 tháng 11 năm 2008), Tài chính (Công văn số 14806/BTC-ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2008), về việc hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp do thiên tai năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính trích 31 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2008 hỗ trợ các tỉnh: Sóc Trăng, Trà Vinh và thành phố Đà Nẵng để thực hiện các dự án di dân khẩn cấp do thiên tai năm 2008. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Tỉnh Sóc Trăng 10 tỷ đồng để thực hiện các Dự án: Bố trí dân cư phòng tránh, khắc phục thiên tai xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách; Xây dựng khu tái định cư di dời dân ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Long Phú.

b) Tỉnh Trà Vinh 12 tỷ đồng để thực hiện các Dự án: Di dân sạt lở tại ấp Hai Thủ, xã Long Hòa, huyện Châu Thành; Cụm tuyến dân cư tập trung xã Đại Phước, huyện Càng Long; Cụm tuyến dân cư tại cổng Lung Mít, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang; Kè sạt lở bờ sông xã Song Lộc huyện Châu Thành.

c) Thành phố Đà Nẵng 9 tỷ đồng để thực hiện các Dự án: Di dân thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang; Di dân thôn Nam Yên xã Hòa Bắc huyện Hòa Vang.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định số vốn hỗ trợ nêu trên, đồng thời bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Công văn 1822/BXD-VLXD Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng Kèn Cò Phạt, xã Liên Hợp, h Quỳ Hợp và lèn Kẻ Bút, xã Tân Xuân và Giai Xuân, h Tân Kỳ, t Nghệ An