Công văn 2286/TCT-PCCS ưu đãi miễn, giảm thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2286/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi miễn, giảm thuế.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 4349/CT-HTr ngày 11/04/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.1 mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn: “Được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền sản sản xuất mới không thuộc ngành nghề, lĩnh vực A; không thực hiện tại địa bàn B hoặc địa bàn C”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trườngng hợp Công ty cổ phần Thiên Nam được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 06/08/2004, sang năm 2005 Công ty có dự án đầu tư máy móc thiết bị (nếu thuộc trường hợp lắp đặt dây chuyền sản xuất mới) phục vụ việc xây dựng dự án, bốc xúc đất đá để khai thác tận thu than và đã có doanh thu từ nguồn bán than nguyên khai thì Công ty sẽ được miễn thuế 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 02 năm tiếp theo cho phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Công ty CP Thiên Nam;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Công văn 2026/LĐTBXH-LĐVL thực hiện chính sách người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP