Công văn 228TCHQ/GSQL phân loại thiết bị quang học điện tử POP 200

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 228TCHQ/GSQL
V/v: phân loại thiết bị quang học điện tử POP 200

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty Hồng Hà – Bộ quốc phòng

Trả lời công văn số 17/CV ngày 11/01/2005 của Công ty đề nghị về việc hướng dẫn áp mã lô mặt hàng là thiết bị quang học điện tử POP 200 (Plug – in Optronic Payload Model 200 – Day & Night Photogrammetrical Surveying instrucment for Coastal Parol Boat Applications). Sau khi nghiên cứu và xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc phân loại áp mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được căn cứ Thông tư 85/2003/BTC-TT ngày 29.08.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (được ban hành kèm theo Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.06.2003 của Bộ Tài chính) và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 (được ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.07.2003 của Bộ Tài chính). Đồng thời việc phân loại áp mã hàng hóa phải được dựa trên kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục. Vì vậy, đề nghị công ty trực tiếp đến Chi cục Hải quan, nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu lô hàng để được hướng dẫn.

- Tuy nhiên, theo hồ sơ kỹ thuật và công văn gửi kèm của công ty thì thiết bị quang học điện tử POP 200 (Plug – in Optronic Payload Model 200 – Day & Night Photogrammetrical Surveying instrucment for Coastal Parol Boat Applications) có thể được phân vào nhóm hàng 9015 và có mã hàng cụ thể là 90154000.

Về ý kiến phân loại áp mã mặt hàng trên. Tổng Cục Hải quan mới chỉ căn cứu trên cơ sở hồ sơ và công văn gửi kèm của công ty. Vì vậy, khi làm thủ tục nhập khẩu, Hải quan cửa khẩu nơi trực tiếp làm thủ tục hải quan sẽ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc, và thực tế hàng hóa để xác định lại chính xác mã hàng hóa nhập khẩu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 240TCT/ĐTNN thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp