Công văn 2307/VPCP-NC nhập nguyên liệu để sản xuất pháo hoa cho Nhật Bản

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2307/VPCP-NC
V/v nhập nguyên liệu để sản xuất pháo hoa cho Nhật Bản

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Bộ Quốc phòng,
 - Bộ Thương mại,
 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Công an

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (công văn số 1280/QP ngày 16 tháng 4 năm 2003) về việc tiếp tục nhập nguyên liệu để sản xuất pháo hoa cho Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải có ý kiến như sau:

Đồng ý nhà máy Z121 (Công ty hoá chất 21) thuộc Bộ Quốc phòng được nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất pháo hoa cho Nhật Bản từ nay đến năm 2010, như đề nghị của Bộ Quốc phòng tại Công văn số 1280/QP ngày 16 tháng 4 năm 2003 nêu trên.

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo và quản lý chặt chẽ quá trình nhập nguyên liệu, sản xuất và xuất khẩu pháo hoa của Công ty hoá chất 21; không được để lọt nguyên liệu và sản phẩm pháo hoa ra ngoài.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm

 

Công văn 1635 TCT/HTQT trả lời kiến nghị về miễn giảm thuế cước theo Hiệp định tránh đánh