Công văn 2311/VPCP-QHQT bổ sung mục tiêu kinh doanh của CTLD AMARA SAIGON

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2311/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung mục tiêu kinh doanh của CTLD AMARA SAIGON

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Văn hoá-Thông tin, Công an.
- Tổng cục Du lịch
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1743 BKH/QLDA ngày 28 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của Công ty Liên doanh khách sạn AMARA SAIGON, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

Việc bổ sung mục tiêu kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho Công ty liên doanh khách sạn AMARA SAIGON cần thực hiện theo Quyết định 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quy trình theo Quyết định nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao

 

Công văn 188-BXD-VKT hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản