Công văn 2322/VPCP-V.1 hoạt động của hai cửa hàng miễn thuế nội thành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2322/VPCP-V.1
V/v hoạt động của hai cửa hàng miễn thuế nội thành

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Thương mại,
 - Bộ Tài chính (Tổng Cục Hải quan),
 - Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,
 - Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 987/UB/KT ngày 04 tháng 4 năm 2003) và đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 4720/UB-TM ngày 31 tháng 12 năm 2002), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Trước đây, do các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý  nên hai cửa hàng miễn thuế ở nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hoạt động có dấu hiệu sai phạm và Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo xem xét để thu hồi giấy phép.

Sau thời gian xem xét, chấn chỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân hai thành phố có báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho phép được hoạt động trở lại theo đúng qui định về cửa hàng miễn thuế.

2. Đồng ý cho cửa hàng miễn thuế C4 Giảng Võ (Hà Nội) và 102 Nguyễn Huệ (thành phố Hồ Chí Minh) được hoạt động trở lại theo đúng qui định.

Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính thống nhất quy chế quản lý, hoạt động của hai cửa hàng trên; quy định rõ đối tượng được mua hàng, mặt hàng được bày bán và bảo đảm không thẩm lậu vào nội địa.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm

 

Công văn 2307/VPCP-NC nhập nguyên liệu để sản xuất pháo hoa cho Nhật Bản